Language
/ Контакты /

POLSKA OTWARTA LIGA ZAWODOWA - Concordia, Skarszewy 2019 >>>

POLSKA OTWARTA LIGA ZAWODOWA - Concordia, Skarszewy 2019 # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net

POLSKA OTWARTA LIGA ZAWODOWA - Concordia, Skarszewy 2019 # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net Poland, Club Concordia Skarszewy

09:00 - 20:00 | 27.04.2019

 

 


POLISH OPEN PROFESSIONAL LEAGUE IN ARMWRESTLING

Club Concordia Skarszewy 2019

 

1. Date and place:
April 27, 2019

Club Concordia Skarszewy
Starogardzka 6, 83-250 Skarszewy
www.clubconcordia.pl
 
2. Sport competition:
Start hours 12:00
 
3. Verification and weighing:
April 27, 2019 at 09:00 - 11:30 - Club Concordia Skarszewy, Starogardzka 6, 83-250 Skarszewy
 
4. Weight categories and rules of competition:

Men:
- right, left hand: 63 kg, 70 kg, 78 kg, 86 kg, 95 kg, 105 kg, +105 kg

Women:
- right, left hand: 57kg, 65kg, + 65kg


The competition will take place on the right and left hand in the system for two losses according to FAP rules.


Vendetta's - Armfight protocols

6 rounds, right hand:

Piotr Bartosiewicz (Poland) vs Bohdan Ivakhnenko (Ukraine)
 

6 rounds, right hand:

Dawid Bartosiewicz (Poland) vs Mantas Asmonas (Lithuania)


After the competition Club Concordia, Skarszewy invites to DISCO.

5. Awards:
- medals, diplomas
- competitors who will compete in the competition will be classified in the URPA Ranging

 6. Rules for participation:
- A player is allowed to fight only in sports clothes.
- Players who will not be in sports clothing and footwear will not be admitted to the competition.
- Each competitor should have an identity document.
- A written consent is required about the acceptance of personal responsibility during the start of the tournament, in the case of participants up to the age of 18 - here written consent of the parents or guardian.
- Players' insurance rests with the delegating units or on their own.
- The right to interpret and amend these regulations is only for the organizer.
 
7. Starting fee:
PLN 50 / person
 
8. Organizer:
Mazurenko Armwrstling Promotion Sp. z o.o.
tel. 58 621 93 08 (Mon - Fri 08.00 - 16.00)

Club Concordia Skarszewy,
Starogardzka 6, 83-250 Skarszewy

Krzysztof Marszalec
 
9. Sponsors:
Club Concordia Skarszewy
Clematisy "M.K.J. Wędrowscy

10. Patrons:
ARMPOWER.NET

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POLSKA OTWARTA LIGA ZAWODOWA W SIŁOWANIU NA RĘKĘ

Club Concordia Skarszewy 2019

 

1. Termin i miejsce:
27 kwietnia 2019 roku

Club Concordia Skarszewy
Starogardzka 6, 83-250 Skarszewy
www.clubconcordia.pl
 
2. Rywalizacja sportowa:
Start godz. 12:00
 
3. Weryfikacja i ważenie:
27 kwietnia 2019 roku godz. 09:00 - 11:30 – Club Concordia Skarszewy, Starogardzka 6, 83-250 Skarszewy
 
4. Kategorie wagowe i zasady rywalizacji:

Mężczyźni:
- prawa, lewa ręka: 63 kg, 70 kg, 78 kg, 86kg, 95 kg, 105 kg, +105 kg

Kobiety:
- prawa, lewa ręka: 57kg,  65 kg, +65 kg


Rywalizacja odbędzie się na prawą i lewą rękę w systemie do dwóch przegranych według zasad FAP.

 

Vendetty - Armfight protocols

6 rund, prawa ręka:

Piotr Bartosiewicz (Poland) vs Bohdan Ivakhnenko (Ukraine)

 

6 rund, prawa ręka:

Dawid Bartosiewicz (Poland) vs Mantas Asmonas (Lithuania)


Po zawodach Club Concordia Skarszewy zaprasza na DISCO.

5. Nagrody:
- medale, dyplomy
- zawodnicy, ktrzy wystartują w zawodach zostaną sklasyfikowani w Rangingu URPA

 6. Zasady uczestnictwa:
- Zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym.
- Zawodnicy, którzy nie będą w stroju i obuwiu sportowym nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie.
- Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 
7. Opłata startowa:
50 zł / osoba
 
8. Organizator:
Mazurenko Armwrstling Promotion Sp.  z o.o.
tel. 58 621 93 08 (pn. - pt. 08.00 - 16.00)

Club Concordia Skarszewy,
Starogardzka 6, 83-250 Skarszewy

Krzysztof Marszalec
 
9. Sponsorzy:
Club Concordia Skarszewy
Clematisy” M.K.J. Wędrowscy

10. Patroni:
ARMPOWER.NET

 

Language
dsadsa